Styrelseinformation styrelsemöte 2022-11-08 klockan 18.30
Hos Pia Fransén/Messenger
Närvarande: Lena Bertilsson vice ordförande, Ulrika Karlsson kassör, Anne Wågström sekreterare, Pia Fransén suppleant och Katarina Håkansson suppleant
Frånvarande: Inger Jönsson och Therese Assarsson
Lena träder in som ordförande, Pia och Katarina träder in som ledamöter för mötet.
Mötets öppnande                                                  
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Val av justerare och sekreterare                                                          
Till att justera protokollet valdes Anne. Till sekreterare valdes Katarina. Beslut togs på att Katarina Håkansson fram till årsmötet går in som sekreterare.
Godkännande av dagordning   
Dagordningen godkändes med tillägg under § 95, trimkurs med Nina Kauhanen
Godkännande av föregående protokoll                                                                                                                        Protokoll från 2022-10-06 godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomisk rapport                                                                                                                          
Ekonomin är fortsatt god.
Rapporter                                                                                                                                               
Information om samarbetsgruppen med CSK:s AU kommitté.                                                            
Avdelningarna ska skicka in till huvudstyrelsen: Inskick till cocker tidningen ska skickas in i tid, undertecknade protokoll, samtliga årsmöteshandlingar inklusive balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, styrelsen sammansättning och att våra aktiviteter ska läggas in i CSKs kalender.
Domare och plats för vår utställning skall mejlas för godkännande av huvudstyrelsen.
Även våra utställningsresultat ska mejlas till webban. Där ska en bild på BIS, BIS-R och domare vara och resultaten för alla klasserna
För att få veta vilka aktiviteter våra medlemmar vill att vi ska ha ska vi ha en enkät på hemsidan.
Fråga om någon vill hålla i trimkurs i västra Skåne.
Ha annos i tidningen ang. våra aktiviteter.
Förslag på aktiviteter till våren 2023 är kapplöpning, trimkurs, viltspår och NW.     
Webbansvarig: Vi kommer att behålla hemsidan och Facebook, Katarina kommer att starta upp ett Instagram konto för att nå ut till så många som möjligt. Ulrika kommer att starta upp en ny infomejl via Google mail och Katarina en medlems mail via Google mail då vår nuvarande domän kommer att ta betalt för denna tjänst.
Aktiviteter                                                                                                                                  
Glöggpromenad
Lena kontaktar Therese och ser om hon vill hålla i detta även i år. Anmälan sker då via mejl eller sms till Therese.                                                                                                                           
Trimkus med Nina Kauhanen Kassören gick igenom budgeten för trimkursen. Då vi endast har 3 anmälda. Om vi genomför trimkursen kommer vi få ett negativs resultat på 10 365,41: -. Avbokar vi den får vi ett negativt resultat på
3 917,17: - Vi beslutar vi att ställa in trimkursen.
 Utställning 2023
Emma Börjesson är bokad som fotograf.
Lena hör om det går att boka Bruksgården i Mörrum redan nu.
Årsmöte 2023
Årsmötet kommer att vara den 18 februari. Anne kollar upp om vi kan vara i Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad. Medlemmarna kommer att få anmäla sig för att delta på årsmötet, så vi kan planera fika. Ulrika ska gå igenom verksamhetsberättelsen2022 och verksamhets plan 2023. Dessa kommer att mejla ut till styrelsen för kännedom. Följande kommer att ställa upp även nästa år: Pia, Katarina, Lena, Ulrika, Tord och Ann-Christin. Vi kommer att behöva fler som vill sitta med i Styrelsen under 2023. Det saknas valberedning och förslag på ledamöter. För att få förslag på ledamöter kommer vi att lägga ut på hemsida, Facebook och Instagram.
Övrigt
Alla tackkort skickade Ulrika i går och dessa ska vi skicka vidare till våra sponsorer. Anne står kvar som kontaktperson på Cocker Spanielklubbens hemsida. Lena ordnar en kondoleansblomma från Cocker Sydost till Inger. För att visa att vi tänker på henne.
Nästa möte
10 januari 2023 klockan 1830 hos Pia/Messenger.
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.
 
e.u
Ulrika Karlsson, kassör

Styrelseinformation för möte 2022-08-15
Plats: Hos Pia Fransén/Messenger
Kallade: Inger Jönsson, ordförande; Lena Bertilsson, vice ordförande; Anne Wågström, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Therese Assarsson, ledamot; Pia Fransén suppleant och Katarina Håkansson, suppleant
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 
Val av sekreterare och justerare.
Till att justera protokollet valdes Lena Bertilsson.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Godkännande av föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes, med att efternamnet på domaren stavas rätt. 
Ekonomisk rapport.
Kassören rapporterade om klubbens ekonomi,
Bokföringsprogram skall beställas, till en kostnad av 119kr i månaden, enligt beslut. 
Rapporter
Totalt 237 medlemmar
Styrelseinformation, skall det ut till medlemmar? Ja.
Aktiviteter
a: Trimkurs med Nina Kauhannen?
Anne försöker få tag på Nina, frågar om hon går att boka och till vilken kostnad.
Inga nybörjare till trimkursen, men är välkomna att sitta med, lyssna och titta.
Ev fråga om hon kan hålla i avelskonferans.
Ev fråga Rebecca Govik och Charlotta Olsson.
b: Prova på nosework.
Pia kollar om det finns möjlighet i november.
Utställning 2022/2023
I dags datum är det 18 anmälda. Påminnelse skall ut på FB om utställningen.
Reservdomare finns till utställningen.
Kioskansvarig, Pia.
Kommissarie, Inger.
Bestyrelse, Lena, Katarina och Pia.
Lotteri och vaccinationskontroll, Therese.
Priser vid ringen, Inger.
Katalogansvarig, Lena.
Länsveterinärerna måste få vetskap om utställningen, Anne kontaktar.
Träffas fredagen 16/9 kl 16.00 och förbereder inför utställningen. Kl 07.00 på lördag träffas vi åter igen.
Övrigt.
Annan domän med egen cockermail, Ulrika kollar upp hur det löses ihop med Katarina.
Nästa möte.
3/10 klockan 18.30 hos Pia.
Mötets avslutande                                                                                                                                     
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

e.u
Ulrika Karlsson

Styrelseinformation för möte 2022-05-30 klockan 18.30.
Plats: Hos Pia Fransén
Närvarande: Inger Jönsson, ordförande; Lena Bertilsson, vice ordförande; Anne Wågström, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Therese Assarsson, ledamot; Pia Fransén suppleant och Katarina Håkansson, suppleant
Mötets öppnande
Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Katarina Håkansson.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll kom synpunkt på ändring under § 35, Ekonomisk rapport, om trimsaxar. Efter denna ändring anses protokollet justerat
Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade om klubbens ekonomi som fortfarande är god.
In- och utgående post
Konversation med årets domare.
Info från SSRK.
Aktiviteter
a: Trimkurs med Nina Kauhannen?
Anne försöker få tag på Nina, frågar om hon går att boka och till vilken kostnad.
Ev fråga Rebecca Govik och Charlotta Olsson.
Jenny hjälper gärna till med Nosework. Tid och plats är inte planerat, Ulrika kollar upp vilka datum som passar för Jenny.
b: Prova på kapplöpning.
Lena B ska kolla om möjligheten finns i Mörrum.
Utställning 2022/2023
Inte klart med avtal för ringsekreterare.
Hotell är bokat för domaren, hon kommer att ha en väninna med sig, som betalar resan själv, men vi bjuder på hotell och mat. Dubbelrum med enkelsängar.
Även tåg och flygbiljetter är bokade och betalade.
Annons kommer i CT den 17/6
Sponsring från RC är klar.
Sponsring från Nybro Glasbruk. Ulrika hör med dem.
Cocker Sydost sponsrar till Club Show med BIS och BIS-R rosetter.
Det är klart med Emma Börjesson som fotograf.
Övrigt
Manusstopp Cockertidningen är den 8/8-2022
Nästa möte
På Messenger den 15/8-2022 kl 18.30
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
 
e.u
Ulrika Karlsson

Styrelseinformation för möte 2022-04-25
Plats: Messenger
Närvarande: Inger Jönsson, ordförande; Lena Bertilsson, vice ordförande; Anne Wågström, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Therese Assarsson, ledamot; Pia Fransén suppleant och Katarina Håkansson, suppleant
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Val av justerare.
Till att justera protokoll valdes Lena Bertilsson 
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade om klubbens ekonomi vilken är fortsatt god.
Trimkurshållarna, ska få sina verktyg servade, kostnad 2236/år. Utvärderas efter 1 år.
Rapporter
Anne rapporterade om studiefrämjandet.
Emma Fridolin blir webbansvarig.
Pia rapporterade om Lindas Hunderi.
Medlemsansvarig, Katarina Håkansson, rapporterade om medlemsantalet, 224 fullbetalande, 11 familj, 14 skänkta medlemskap. Avdelning Sydvästs medlemmar tas upp i Sydost.
Ansvarsområden.
De ansvarsområden vi tilldelats godkändes.
Aktiviteter
Trimkurs, 9 anmälda, 2 medföljare. Mail om info är skickat, betalas senast den 9/5
Ringträning ska läggas ut på hemsidan, Lena meddelar när datum är spikat.
Promenad den 23/5 kl 18.30 i Karlshamn
Planera en Nosework, Ulrika hör med Jennie om datum.
Utställning 2022
Ulrika K fixar kontrakt till ringsekreterare.
Lena Bertilsson, ska kontakta Eva Liljekvist Borg om att vara reservdomare.
Planen i Mörrum är bokad.
Annonsen till Cockertidningen är betald, det gör att vi slipper betala för julannons till jul.
Vi ska skicka förfrågan till uppfödare om rosetter.
Övrigt.
Inget att ta upp. 
Nästa möte
Måndagen den 30/5 kl 18.30 hos Pia Franzén
Mötets avslutande.
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

e.u
Ulrika Karlsson

Styrelseinformation för styrelsemöte 2022-03-15.
 
Närvarande: Inger Jönsson, ordförande; Lena Bertilsson, vice ordförande; Anne Wågström, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Therese Assarsson, ledamot; Pia Fransén suppleant och Katarina Håkansson, suppleant
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1834.

Val av justerare
Till att justera protokoll valdes Ulrika Karlsson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter gjorda justeringar och lades till handlingarna. Justering: två § nummer som var fel, 27 blir 28 och 46 blir 29.
Godkännande av föregående protokoll
Protokoll Årsmöte 2022-02-13
Protokoll från Konstituerande mötet 2022-02-13
Båda protokollen godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomisk rapport
Kassören rapporterade om klubbens ekonomi vilken är god. Beslut togs att ringträning ska kosta 50kr per person. Milersättning: 13kr att skatta för enligt SKK från den 1/7-22, vi beslutar att vi håller oss till 18,50kr/mil och att ingen milersättning utgår vid resa under 3 mil.
Vad som gäller vid olika arrangemang
Vid olika arrangemang tar vi i styrelsen inte ut något arvode.

Anne tar kontakt med Studiefrämjandet.
Rapport webbansvarig.
Lena tar kontakt med Emma A om hon kan tänka sig att vara fortsatt ansvarig för FB och hemsidan. Vi behöver också se över vilken hemsida vi ska ha. Hemsida24 är dyr. One.com är en billig hemsida, vid detta tillfälle tar de 19k/månad.
Rapport aktivitetsansvarig.
Aktivitetsansvarig har inget att rapportera. 
Rapport medlemsansvarig.
Medlemsansvarig, redovisar att vi är 1094 medlemmar, 26 nya, 9 som avslutat sitt medlemskap, 66 fullbetalande och 5 familj, valp.
Sydväst medlemmar kommer att läggas in under Sydost, då avdelningen lagts vilande.
Ansvarsområden
Punkten bordlades till nästa möte.

Aktiviteter
Trimkursen den 14/5 har i dagsläget 7 anmälda, 2 medföljare. Anne kommer att ha ansvar för köket. Lena lånar ut sina trimbord och Anne tar med sitt i och med att det är fem stycken som behöver låna bord och verktyg.
Promenad i Karlshamn den 23/5, samlas vid Utvandrarmonomentet kl 18,30.
Promenad i Ronneby i augusti, inget datum fastslaget.
Finns några förslag på aktivitet till hösten, Pia kollar upp priser och hur läget är för bokning av lokal till hösten.
Utställning 2022/2023
Allt inför utställningen som ska vara klart är klart.
Lena ska höra med Andreas om bokning av Bruksgården i Mörrum.
Övriga frågor.
Fanns inga
Nästa möte
Måndagen den 24/5 kl 18.30 på Messenger
Mötets avslutande                                                                                                                                       
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
 
e.u
Ulrika Karlsson