Styrelseinformation från möte 2023-01-10.
 
Närvarande:Inger Jönsson ordförande, Lena Bertilsson vice ordförande, Ulrika Karlsson kassör och Anne
Wågström sekreterare Pia Fransén suppleant, Katarina Håkansson suppleant
Frånvarande: Therese Assarsson ledamot
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet, för mötet gick vice
ordförande Lena Bertilsson in som ordförande.
Val av justerare och sekreterare.
Till att justera protokollet valdes Anne Wågström.
Och till sekreterare Katarina Håkansson.
Katarina går in som ledamot under mötet.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Godkännande av föregående protokoll.
Protokoll 2022-11-08 godkändes och lades till handlingarna.
Beslut AU-utskott.
Fanns inga.
Ekonomisk rapport.
Kassören rapporterade om klubbens ekonomi, vilken är god.
In- och utgående post
a) Motioner
Brittisk/brittiska domare vid Club Show avslås, då det kan vara svårt att hitta en brittisk/brittiska domare och det finns domare från andra länder med hög
kompetens, erfarenhet och är rasen förtrogen.
Tidpunkt för Club Show bifaller, då riskerna att utställningar krockar annars är stor och kanske försvinner i mängden av utställningar.
Tak vid ostadigt väder vid Club Show avslås, då vi inte kan styra över väderleken.
Poängräkning vid grenen viltspår i Årets Allroundcocker bifaller, då man tagit bort HP och man max kan få 5 poäng i dagsläget.
Poängberäkning Årets Juniorcocker, Årets Utställningscocker och Årets
Veterancocker
bifaller för att vara med attraktiva för våra medlemmar och andra
deltagare som deltar på utställning hos lokalavdelningarna.
Vi bifaller Rebecca Goviks ansökan till exteriördomare.
Ulrika skriver om detta, mejlar styrelsen för godkännande och sedan mejlar hon
det till CSK.
Rapporter
Katarina informerar att vi hade i november månad 261st medlemmar.
Vi avvaktar med enkäten på hemsidan till efter årsmötet.
Aktiviteter
Lena kontaktar Hilde Nybom – genetiker vid SLU om en föreläsning i genetik och nedärvning av färger. Tidpunkt får styras av när Hilde har möjlighet.
Utställning 2023
Lena kollar upp om vi kan boka Bruksgården, Mörrum i år.
Det framkommer även att vår utställning krockar med Syd Skånska Kennelklubbens utställning i Falsterbo i år. För att vi ska kunna genomföra vår utställning är förslaget att flytta utställningen till den 9 september. Ulrika hör om domaren kan den helgen. Ulrika hör även med reservdomaren, om domaren kan byta helg. Eva Zitorin ställer upp som ringsekreterare.
Årsmöte 2023
Verksamhetsberättelse: Ulrika inväntar medlemsstatisk för december 2022 för att kunna skriva klart.
Verksamhetsplan 2023; Vi tar bort promenaderna och tillägger genetikföreläsningen och ev. det nya datumet för vår utställning.
Kallelse till Årsmöte: Sista dagen att anmäla sig till årsmötet är den 15/2. Anmälan kommer ske via mejl och Anne ordnar semlor till fika.
Valberedningens förslag på förtroende uppdrag 2023: Therese avgår trots att hon har 1 år kvar på sin post. Ulrika önskar att lämna sin post som kassör och önskar ta över posten som ordförande.
Konsulterade möte sker efter årsmötet.
Övrigt.
Vad händer med Cocker Sydost om inte Cockerklubben får ihop en styrelse? Var tar pengarna i vår klubb vägen? Blir vi en del av SSRK? Den 17/1 kommer Ulrika deltaga i ett sammarbets möte med lokalavdelningarna.och CSKs AU. Vi hoppas få svar på våra frågor efter Cocker klubben haft sitt årsmöte den 19/3.. Anne tar på sig att skicka de signerade protokollen till Cocker klubben.
Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
 
e.u
Ulrika Karlsson, kassör